Basic English Grammar (Podstawowa gramatyka języka angielskiego)

Basic English Grammar (Podstawowa gramatyka języka angielskiego)

Here are the basic English grammar concepts, their Polish translations, and sample sentences for each concept:

 1. Nouns (Rzeczowniki):

  • A noun is a word that represents a person, place, thing, or idea.
  • Rzeczownik to słowo reprezentujące osobę, miejsce, rzecz lub pomysł.
  • English Sample Sentence: "The cat is on the roof."
  • Polish Sample Sentence: "Kot jest na dachu."
 2. Verbs (Czasowniki):

  • A verb is a word that expresses an action or a state of being.
  • Czasownik to słowo wyrażające działanie lub stan bytu.
  • English Sample Sentence: "She dances gracefully."
  • Polish Sample Sentence: "Ona tańczy z wdziękiem."
 3. Adjectives (Przymiotniki):

  • An adjective is a word that describes or modifies a noun.
  • Przymiotnik to słowo opisujące lub modyfikujące rzeczownik.
  • English Sample Sentence: "The red car is fast."
  • Polish Sample Sentence: "Czerwony samochód jest szybki."
 4. Adverbs (Przysłówki):

  • An adverb is a word that describes or modifies a verb, adjective, or another adverb.
  • Przysłówek to słowo opisujące lub modyfikujące czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek.
  • English Sample Sentence: "He speaks very softly."
  • Polish Sample Sentence: "On mówi bardzo cicho."
 5. Pronouns (Zaimki):

  • A pronoun is a word used to replace a noun to avoid repetition.
  • Zaimek to słowo używane do zastępowania rzeczownika w celu uniknięcia powtórzenia.
  • English Sample Sentence: "They are going to the store."
  • Polish Sample Sentence: "Idą do sklepu."
 6. Prepositions (Przyimki):

  • A preposition shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence.
  • Przyimek pokazuje relację między rzeczownikiem lub zaimekiem a innymi słowami w zdaniu.
  • English Sample Sentence: "The book is on the table."
  • Polish Sample Sentence: "Książka jest na stole."
 7. Conjunctions (Spójniki):

  • Conjunctions connect words, phrases, or clauses in a sentence.
  • Spójniki łączą słowa, wyrażenia lub zdania w zdaniu.
  • English Sample Sentence: "I want pizza, but she wants pasta."
  • Polish Sample Sentence: "Chcę pizzę, ale ona chce makaron."
 8. Articles (Artykuły):

  • Articles (a, an, the) are used before nouns to specify or indicate the type of reference being made.
  • Artykuły (a, an, the) używane są przed rzeczownikami, aby określić lub wskazać rodzaj odniesienia.
  • English Sample Sentence: "An apple fell from the tree."
  • Polish Sample Sentence: "Jabłko spadło z drzewa."
 9. Tenses (Czasy):

  • English verbs change forms to indicate different times (past, present, future).
  • Czasowniki angielskie zmieniają formy, aby wskazać różne czasy (przeszły, teraźniejszy, przyszły).
  • English Sample Sentence: "She will travel to Paris next week."
  • Polish Sample Sentence: "Ona pojedzie do Paryża w przyszłym tygodniu."

These sentences illustrate each grammar concept in both English and Polish.

 

 To Practice English, Get My Bilingual Books!

Bilingual Books For Learning English